HOME > 財務資訊 > 股東服務
財務資訊 INVESTOR INFO
即時客服
元件類產品(台灣)
元件類產品(海外)
元件類產品(中國)
照明類產品(台灣)
照明類產品(海外)
照明類產品(中國)
股東服務
109年股東會議事錄
109年主要股東名單
108年公司年報
109年議事手冊
109股東會開會通知