HOME > 財務資訊 > 股東服務
財務資訊 INVESTOR INFO
即時客服
元件類產品(台灣)
元件類產品(海外)
元件類產品(中國)
照明類產品(台灣)
照明類產品(海外)
照明類產品(中國)
股東服務
106年公司年報
107年議事手冊
107股東會開會通知
106年主要股東名單
107年股東會議事錄